SAMOLEPKY NA AUTO

Nejlevnější-samolepky.cz

 

Obecná ustanovení:

Na základě závazné objednávky uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, webovým portálem www.nejlevnejsi-samolepky.cz, provozovatel – Mana Pavel, IČ: IČ: 888 328 05

(dále jen prodávající), se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží, které je předmětem objednávky. Zaplacením zboží prodávající převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce.

Smlouva o zhotovení dodávky:

Veškeré zboží je vyráběno na zakázku, stejně tak i úprava rozměrů jednotlivých druhů zboží je zakázkovou výrobou. Na zboží se proto nevztahuje 14 denní zákonná možnost odstoupení od smlouvy, příp. vrácení platby stanovená §53 Občanského zákoníku. Ke každému zboží je vystaven Aplikační návod k lepení a Faktura v elektronické podobě. Faktrura je zaslána na e-mailovou adresu kupujícího současně s expedicí jeho objednávky. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce, příp. svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo hotovostní platbou při osobním odběru v provozovně prodávajícího.Objednávka, je po celou dobu archivována v databázi internetového obchodu a spolu s platnými všeobecnými obchodními podmínkami, uzavřenými v době objednávky, je přístupná pro pozdější kontrolu. Cena za objednané zboží je v platnosti od data uzavření Smlouvy o zhotovení dodávky až do doby dodání.

Informace o objednávce:

 Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem, případně telefonicky. Kontakt je uveden na internetových stránkách prodejce.

Objednávka:

Zboží lze u dodavatele objednat pouze vložením zboží do virtuálního Košíku a vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Svým souhlasem s Obchodními podmínkami kupující stvrzuje, že zná rozsah a konečnou cenu objednávky, a že si je plně vědom výběru způsobu doručení zásilky. Odeslaná objednávka je považována za závaznou. V případě, že zákazník nepřevezme dobírkovou zásilku (ani po 7 dnech kdy je uložena na doručovací poště) a ta nám bude následně vrácena, vyhrazujeme si právo požadovat proplacení poštovného v plné výši.

Po dokončení objednávky je automaticky odeslána kopie objednávky do e-mailové schránky. V případě jakékoliv nesrovnalosti, je kupující povinen okamžitě kontaktovat prodávajícího. Na vyřízení a výrobě objednávky se začne pracovat nejdéle následující pracovní den ode dne doručení objednávky nebo ode dne doručení platby na bankovní účet prodávajícího (v případě platby předem převodem). O stavu zakázky je kupující informován e-mailem.

Kupující je seznámen s faktem, že obsah závazné objednávky je vyráběn na míru dle jeho požadavků. Odesláním závazné objednávky kupujícím (kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku") a jejím potvrzením ze strany prodávajícího (automaticky zaslaný e-mail s kopií objednávky odeslaný na zadanou e-mailovou adresu) vzniká závazná kupní smlouva.

Zrušení závazné objednávky ze strany kupujícího:

Zrušit objednávku lze písemně nebo telefonicky, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit včas e-mailem (kontakt@nejlevnejsi-samolepky.cz) nebo telefonicky na telefonním čísle 773 87 99 57. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o zrušení objednávky a vždy sdělí podmínky jejího zrušení.

 Pro bezplatné zrušení závazné objednávky obecně platí:

 - dojde-li k písemnému zrušení dříve, než je objednávka závazně potvrzena ze strany prodávajícího

 - v případě, není-li obsah objednávky ještě vyrobený

Pokud si kupující neodebere objednané zboží ze závazné objednávky bez jejího předešlého zrušení (akceptované prodejcem), nese kupující ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (výrobní, logistické, bankovní, přepravní atd.). Tyto náklady budou i po neodebrání zboží na kupujícím vymáhány, a to mimosoudní nebo soudní cestou. Prodávající si vyhrazuje právo zařadit iniciály dlužníka na seznam vymáhaných pohledávek.

 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit závaznou objednávku, změnit její obsah nebo její část v těchto případech:

 - zboží se již nevyrábí nebo ho nelze dodat ve zvolené velikosti

 - zboží je z jakéhokoliv důvodu dlouhodobě nedostupné

 - vybraný materiál je na zhotovení zakázky nevhodný nebo ho nelze vůbec použít

 - změnila se výrazným způsobem cena zboží

 - při zjištění typografické chyby u zboží (popis, fotografie, cena, atd.)

 - objednávka nesplňuje potřebné náležitosti

 - kupující opakovaně nevyzvedává dodané zboží, případně působí jinou škodu prodávajícímu

 V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a informovat ho o tomto stavu. Pokud již bylo zboží zaplaceno zálohovou fakturou, budou kupujícímu po provedení storna peníze převedeny zpět na účet, nebo odeslány poštovní poukázkou na adresu kupujícího, a to v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího). V případě, že dojde pouze ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek, bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl bude opět převeden na účet kupujícího nebo odeslán poštovní poukázkou.

Cena zboží:

 Veškeré ceny zboží internetového obchodu www.nejlevnejsi-samolepky.cz jsou uvedeny v Kč.

 Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky vlivem zvýšení ceny, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn, a to běžným způsobem - e-mailem nebo telefonicky. Prodávající si vyhrazuje právo na sloučení více objednávek jednoho kupujícího a úpravu konečné ceny součtem jednotlivých cen.

Způsob platby:

 - v hotovosti - platba se uskuteční v provozovně prodávajícího při odebrání zboží

 - bankovním převodem - na základě údajů sdělených prodávajícím, které budou po provedení závazné objednávky zaslány kupujícímu na kontaktní e-mail; zboží je vyráběno a expedováno, je-li platba připsána na účet prodávajícího

 - dobírkou - při převzetí zásilky od dopravce

Prodávající si vyhrazuje právo u objednávky s vyšší cenou, nebo pokud objednávka obsahuje specifické zboží, požadovat částečnou zálohovou platbu, nebo platbu celé objednávky předem, a to i v případě zaslání objednávky mimo území ČR. Ve všech případech o těchto úhradách rozhodne prodávající, kupujícího následně upozorní a vyzve k úhradě.

Způsob doručení:

Jakmile je zboží připraveno k odběru, vyexpedováno nebo předáno dopravci, je kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailem. Kupující má před uzavřením závazné objednávky možnost svobodně si zvolit způsob dopravy, a to:

 - osobní převzetí v provozovně prodávajícího

 - dopravu obyčejnou poštovní zásilkou

 - dopravu doporučenou zásilkou

 V rámci optimalizace nákladů může kupující využít dvou možných způsobů doručení. Konkrétně se jedná o obyčejnou nepojištěnou zásilku nebo doporučenou zásilku. Kupující výběrem způsobu doručení přebírá zodpovědnost nad svým rozhodnutím a je si plně vědom možných rizik vybraného způsobu doručení. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případná rizika spojená s odesláním obyčejné zásilky a kupující svým souhlasem s obchodními podmínkami přebírá zodpovědnost nad možnou ztrátou zásilky, kdy nelze vymáhat již provedenou platbu za zboží na prodávajícím.

 Obyčejná zásilka: 19,- Kč

 - zásilka není evidována v systému dopravce

 - zásilka nemá žádné podací či jiné ev. číslo

 - zásilku, resp. její nedodání nelze dopravci reklamovat

 - hodnotu zásilky nelze na dopravci vymáhat

 - zásilka nemá garantovaný termín dodání dopravcem

 - vyšší riziko ztráty nebo opožděného dodání

 - možné poškození obsahu zásilky nebo jejího obalu

 - veškeré dokumenty jsou dodávané výhradně v el. podobě

 - výhodou je nízká cena a doručení přímo do poštovní schránky

 - plnou odpovědnost za zásilku a veškerá rizika přebírá kupující

 Doporučená zásilka: 49,- Kč

 - zásilka je evidována pod podacím číslem

 - zásilku lze sledovat pomocí internetové služby doručovatele

 - zásilku přebírá kupující oproti dokladu totožnosti

 - zásilku lze reklamovat doručovateli a je plně pojištěna

 - termín doručení od podání je většinou 48 hodin

 - v případě ztráty vyrábíme a dodáváme zboží opětovně

 - součástí zásilky je tištěný apl. návod a testovací vzorek samolepky

 Osobní odběr v místě provozovny: 0,- Kč

 - osobní odběr je možný na adrese provozovny:

 K Hájenkám 814, Slavičín 763 21, Tel.: 773 87 99 57, Nutná předchozí telefonická či písemná domluva!

Uložení zásilky:

Při doručení zboží Českou poštou na dobírku nenese prodávající zodpovědnost za termín doručení zboží třetí stranou. V případě nezastižení kupujícího na adrese doručení, bude zásilka uložena na v místě dodání po dobu 14 dnů. Kupující bude o této skutečnosti Českou poštou upozorněn. Kupujícímu je zasíláno poučení, jak postupovat v případě, že zásilka nedorazí.

Dopravce se zavazuje doručit zboží k domu kupujícího. V případě nezastižení kupujícího na adrese doručení, bude zásilka uložena v nejbližším sběrném bodě dopravní společnosti po dobu 14 dnů. Kupující bude o této skutečnosti dopravcem upozorněn, a to písemně - doručovacím lístkem, nebo telefonicky - telefonní číslo na kupujícího je obsaženo v průvodních dokumentech k zásilce a bez něho nelze zakázku odeslat z provozovny. Kupující se může s dopravcem osobně dohodnout na zanesení zboží dále do domu či provozovny (nebo na místo určení), není to však jeho povinností - tuto skutečnost nemůže prodávající ovlivnit.

Povinnosti kupujícího při převzetí zboží:

Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li kupující při převzetí zboží nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). V případě poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro sjednání nápravy.

Dodací podmínky:

 Expedice zboží probíhá zpravidla do 3 pracovních dnů ode dne provedení objednávky na dodací adresu uvedenou v objednávce. Při případných problémech s dodávkou bude zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky s upřesněním předpokládaného termínu dodání. V období vyššího vytížení výroby může dojít k prodloužení dodacích lhůt, avšak zboží bude doručeno nejpozději do pracovních 10 pracovních dnů. O případném prodloužení dodací lhůty bude kupující opět informován, a to běžným způsobem e-mailem nebo telefonicky. V případě nedodržení této podmínky prodávajícím, může kupující od závazné objednávky okamžitě odstoupit.

Odpovědnost za obsah webu:

 Upozorňujeme, že informace na webových stránkách obchodu jsou v některých případech přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Můžeme také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na těchto stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu.

Upozorňujeme, že obrazová data zobrazující aplikované dekory na vozidlech nemusí nutně souhlasit s reálnou aplikací na Vašem autě. Veškeré dekory zobrazené ve webovém obchodu jsou aplikovány pomocí grafického editoru a nejedná se o reálné fotografie, proto je nelze porovnávat s fyzickou aplikací dekorů na autě.

Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z našich nebo odkazovaných webových stránek nebo nefunkčností nebo nedostupností některých služeb.

Neposkytujeme žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách obchodu.

Ochrana osobních údajů:

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Mana PavelK Hájenkám 814, Slavičín 763 21 Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách nejlevnejsi-samolepky.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Záruční podmínky:

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem A a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

Reklamační řád internetového obchodu Nejlevnejsi-samolepky.cz

Závěrečná ustanovení

Nákupní řád nabývá účinnosti dne 31. prosince 2014 a ruší tím veškeré předchozí podmínky a ustanovení pro obchodování v internetovém obchodě www.nejlevnejsi-samolepky.cz včetně garanční a reklamační politiky a jsou pro obě strany závazné. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.